Schoolraad skip to Main Content

Schoolraad

Schoolraad De Rank

De schoolraad is een samenstelling van medezeggenschapsraad en adviesraad, die bestaat uit ouders en leerkrachten, welke 4 jaar zitting nemen in de raad.

De schoolraad levert een bijdrage aan de monitoring van de kwaliteit van het onderwijs en doet dat door belangenbehartiging van ouders, leerlingen en personeel bij schoolzaken.

Besluiten die de directie wil nemen, worden besproken met de schoolraad. Zij kan ook advies geven of voorstellen doen aan de directie.

 

De schoolraad overlegt met de directie over beleidsonderwerpen zoals:

– personeelsbezetting (vacatures, scholingsplan en groepsformatie)

– het schoolplan

– de besteding van geld en gebouwen

– het vaststellen van vakanties en vrije dagen

– communicatie en betrokkenheid naar ouders

– veiligheid (in en rond de school).

 

Hiernaast heeft de schoolraad een aantal taken, dit zijn o.a.:

– Bewaken van de christelijke identiteit;

– Voeren van welkom gesprekken met nieuwe ouders;

– Advisering over de hoogte van de ouderbijdrage;

– Tussenschoolse opvang (TSO).

 

Als schoolraad vinden we het belangrijk om goed contact te hebben met zowel de ouders als leerkrachten en directie. Hieronder stelt de schoolraad zich aan u voor:

Anjo Grakist, Rense Munniksma, Marga Berghuis en Janita Hofstede namens de ouders. Janine Posthuma en Grytsje van den Berg namens het personeel.

Back To Top